Refaktoryzacja testów - App Actions vs Page Object Model

Wstęp

Jak niektórzy w komentarzach zdążyli zauważyć kod testów jest bardzo niskiej jakości, dlatego dzisiaj postaram się poprawić scenariusze i przejść proces ich refaktoryzacji. Pierwsze co przychodzi do głowy w tej sytuacji to użycie wzorcu Page Object Model, aby uczynić nasze testy bardziej logicznymi jednoznacznie uwypuklając ich sens biznesowy. W dokumentacji jednak, znalazłem taki wpis: Stop using Page Objects and Start using App Actions sugeruje on jednak, aby spróbować podejścia do problemu z innej strony - dlatego implementuje oba sposoby i zobaczę, co z tego będzie.

Poprzedni post w tej tematyce znajdziesz tutaj: Testy logowania z Cypress

App Actions

Jako, że jestem ciekawy nowego podejścia zaczynam od App Actions, bo tak właśnie jest ono nazwane. Tworzę nowy plik o nazwie:

LoginTests.AppActions.spec.js

Następnie kopiuje do niego zawartość pliku LoginTests.spec.js Okazuję się, że twórcy narzędzia wystawili API umożliwiające rozszerzenie wachlarza funkcji dostępnych pod obiektem:

cy.<custom_command>

Do tworzenia tego typu funkcji przewidziano właściwe miejsce - plik w katalogu:

cypress/support/index.js

Dodaje tutaj część kodu, którą używam do procesu logowania się poprzez formatkę na stronie. Dodaje taki kod:

Cypress.Commands.add('login', (username, password) => {
  Cypress.log({
    name: 'login',
    message: `${username} | ${password}`,
  })
  cy.get(':nth-child(1) > .form-control')
    .type(username)
  cy.get(':nth-child(2) > .form-control')
    .type(password)
  cy.get('.btn')
      .click()
})

Następnie przechodzę do zmian w pliku: LoginTests.AppActions.spec zmieniając sposób obsługi wydarzenia logowania się użytkowników teście Successfull login:

it('Successfull login', function () {
  (...)
  cy.visit('http://localhost:4100/login')
  cy.login('test@test.com', 'test')
  cy.url()
  .should('contain', 'http://localhost:4100/')
  cy.get(':nth-child(4) > .nav-link')
  (...)
})

Zwijam również do osobnych funkcji zapytania do API tj. wszystkich akcji typu: cy.request:

Cypress.Commands.add('createNewUserAPI', (username, email, password) => {
  Cypress.log({
    name: 'createNewUserAPI',
    message: `${username} | ${email}| ${password}`
  })
  cy.request('DELETE', 'http://localhost:5000/users', {
    user: {
    username: 'test',
    email: 'test@test.com',
    password: 'test'
    }
  })
  cy.request('POST', 'http://localhost:5000/users', {
    user: {
    username: 'test',
    email: 'test@test.com',
    password: 'test'
    }
  })
})

Mój test wygląda teraz dużo prościej:

it('Successfull login', function () {
  cy.createNewUserAPI('test', 'test@test.com', 'test')
  cy.visit('http://localhost:4100/login')
  cy.login('test@test.com', 'test')
  cy.url()
    .should('contain', 'http://localhost:4100/')
  (...)
})

Podążam tym tropem podczas refaktoryzacji i aktualizuje kolejne przypadki. Okazuje się, że w wielu miejscach mogę użyc ponownie funkcje cy.login oraz cy.createNewUserAPI. Podczas pracy orientuje się, że potrzebuje jeszcze funkcji: cy.deleteUser:

Cypress.Commands.add('deleteUserAPI', (username, email, password) => {
  Cypress.log({
    name: 'deleteUserAPI',
    message: `${username} | ${email}| ${password}`
  })
  cy.request('DELETE', 'http://localhost:5000/users', {
    user: {
      username: 'test',
      email: 'test@test.com',
      password: 'test'
    }
  })
})

Ponadto użycie tego podejścia pozwala na chaining funkcji. Praktyczne użycie App Actions powoduje, że test Successfull login wygląda dużo przejrzyściej.

it('Successfull login', function () {
  cy.createNewUserAPI('test', 'test@test.com', 'test')
  .visit('http://localhost:4100/login')
  .login('test@test.com', 'test')
  .url()
    .should('contain', 'http://localhost:4100/')
  .get(':nth-child(4) > .nav-link')
    .should('have.attr', 'href', '/@test')
  .get(':nth-child(3) > .nav-link')
    .should('have.attr', 'href', '/settings')
  .get('.container > .nav > :nth-child(2) > .nav-link')
    .should('have.attr', 'href', '/editor')
})

Myślę, że można jeszcze ukryć techniczne zawiłości w asercji testu ukrywając jej logikę w Custom Command:

  Cypress.Commands.add('shouldBeLoggedIn', (username, email, password) => {
    Cypress.log({
      name: 'shouldBeLoggedIn',
      message: `${username} | ${email}| ${password}`
    })
    cy.get(':nth-child(4) > .nav-link')
      .should('have.attr', 'href', '/@test')
      .get(':nth-child(3) > .nav-link')
      .should('have.attr', 'href', '/settings')
      .get('.container > .nav > :nth-child(2) > .nav-link')
      .should('have.attr', 'href', '/editor')
  })

To samo mogę zrobić dla walidowania wyświetlonego komunikatu o błędzie i walidacji adresu URL:

Cypress.Commands.add('shouldErrorMessageBeValid', (text) => {
  Cypress.log({
    name: 'shouldErrorMessageBeValid',
    message: `${text}`
  })
  cy.get('.error-messages > li')
    .should('have.text', text)
})

Cypress.Commands.add('shouldErrorMessagesBeValid', (message, secondeMessgae) => {
  Cypress.log({
    name: 'shouldErrorMessagesBeValid',
    message: `${message} | ${secondeMessgae}`
  })
  cy.get('.error-messages > :nth-child(1)')
    .should('have.text', message)
    .get('.error-messages > :nth-child(2)')
    .should('have.text', secondeMessgae)
})

Cypress.Commands.add('shouldUrlContain', (url) => {
  Cypress.log({
    name: 'shouldUrlContain',
    message: `${url}`
  })
  cy.url()
    .should('contain', url)
})

Po zastosowaniu powyższych praktyk kończymy z testami wyglądającymi w ten sposób:

describe('Login Tests App Actions', function () {
  it('Successfull login', function () {
    cy.createNewUserAPI('test', 'test@test.com', 'test')
      .visit('http://localhost:4100/login')
      .login('test@test.com', 'test')
      .shouldUrlContain('http://localhost:4100/')
      .shouldBeLoggedIn('test', 'test@test.com', 'test')
  })

  it('Incorrect password', function () {
    cy.createNewUserAPI('test', 'test@test.com', 'test')
      .visit('http://localhost:4100/login')
      .login('test@test.com', 'test2')
      .shouldUrlContain('http://localhost:4100/login')
      .shouldErrorMessageBeValid('Error Invalid email / password.')
  })

  it('Not existing user', function () {
    cy.deleteUserAPI('test', 'test@test.com', 'test')
      .visit('http://localhost:4100/login')
      .login('test@test.com', 'test')
      .shouldUrlContain('http://localhost:4100/login')
      .shouldErrorMessageBeValid('Error Invalid email / password.')
  })

  it('Empty fields', function () {
    cy.visit('http://localhost:4100/login')
      .login('', '')
      .shouldUrlContain('http://localhost:4100/login')
      .shouldErrorMessagesBeValid('\'Email\' must not be empty.', '\'Password\' must not be empty.')
  })
})

Okazuje się, że test: Empty fields zakończył się niepowodzeniem z powodu błędu: CypressError: cy.type() cannot accept an empty String. You need to actually type something. Oznacza to, że wysłanie ciągu znaków o wartości: do funkcji cy.type kończy się niepowodzeniem, ponieważ nie jest to poprawne użycie tej funkcji. Wolę podejście z Selenium, gdzie nie jest to problemem. Okazuje się jednak, że twórcy Cypressa są innego zdania na ten temat i nie jest to defekt w ich mniemaniu: GitHub Issue - .type() will not accept an empty string. Ja wolę móc swobodnie sparametryzować utworzoną przeze mnie funkcję w sposób, w jaki ją utworzyłem, dlatego modyfikuje kod funkcji cy.login aby pominąć interakcje z polami login i password, jeżeli argumenty przekazane do funkcji są pustymi ciągami znaków:

Cypress.Commands.add('login', (username, password) => {
  Cypress.log({
    name: 'login',
    message: `${username} | ${password}`,
  })
  if (username) {
    cy.get(':nth-child(1) > .form-control')
      .type(username)
  }
  if (password) {
    cy.get(':nth-child(2) > .form-control')
      .type(password)
  }
  cy.get('.btn')
    .click()
})

Po powyższych zmianach okazuje się, że same testy są dużo czytelniejsze, jednak sporo ze złych praktyk zostało przesuniętych do pliku commands.js. Większośći z nich nie będę na ten moment poprawiał, zamierzam jednak logiczniej ułożyć pliki i odseparować od siebie osobne bloki logiczne. Tworzę nowy folder o nazwie login na ścieżce cypress/support/. W tym folderze tworzę plik o nazwie: loginCommands.js i kopiuję z pliku commands.js implementacje funkcji cy.login. Następnie tworzę kolejny plik loginAssertionsCommands.js i kopiuję do niego implementacje funkcji: cy.shouldBeLoggedIn, cy.shouldErrorMessageBeValid(arg) i cy.shouldErrorMessagesBeValid(arg, arg) Analogiczne operacje wykonuję dla funkcji cy.createNewUserAPI, cy.deleteUserAPI i cy.shouldUrlContain Ostatecznie, aby mieć dostęp do tych funkcji w nowo utworzonych plikach muszę zmodyfikować plik: index.js w katalogu: cypress/support/index.js i dodać odpowiednie importy:

import './commands'
import './api/apiCommands'
import './common/urlAssertionsCommands'
import './login/loginAssertionsCommands'
import './login/loginCommands'

Po tej operacji na pewno będzie łatwiej znaleźć interesujące nas funkcje, ponieważ w mojej opinii są o wiele logiczniej poukładane. Benefity tej refaktoryzacji będzie można odczuć dopiero wtedy, kiedy ilość funkcji będzie rosnąć wraz z pokryciem testami funkcji aplikacji.

Nasuwa się jeszcze jedno pytanie: dlaczego to działa? Przecież te funkcje nie powinny być widoczne w testach. Ten mechanizm funkcjonuje, ponieważ wszystkie zależności z pliku: cypress/support/index.js są automatycznie załadowane przed wykonaniem każdej specyfikacji przez mechanizm Cypressa.

App Actions - commit

Wszystkie zmiany w kodzie dotyczące App Actions znajdziesz tutaj.

{% include_relative subForm.markdown %}

Page Object Model

Zastosowanie wzorca Page Object Model jest również jak najbardziej możliwe.

Tworzę nowy plik o nazwie:

LoginTests.PageObjectModel.spec.js

Następnie kopiuje do niego zawartość pliku LoginTests.spec.js Kolejnym krokiem jest utworzenie nowej klasy, która będzie reprezentować obiekt strony logowania. Tworzę ją w tym miejscu: cypress/pageobjects/LoginPage.js Następnie prototypuje jak będzie wyglądać użycie klasy w teście, wiem, że kod będzie wyglądał mniej więcej tak:

it('Successfull login', function () {
 (...)
 
 cy.visit('http://localhost:4100/login')
    
 const homePage = new LoginPage()
  .login('test@test.com', 'test')
 
 cy.url()
  .should('contain', 'http://localhost:4100/')
 (...)
})

Widzę też, że będę potrzebował klasy HomePage która będzie reprezentować stronę domową aplikacji. Tworzę ją w tym miejscu projektu: cypress/pageobjects/HomePage.js i przechodzę do implementacji funkcji LoginPage.login:

import HomePage from './HomePage'

class LoginPage {
  login(email, password) {
    cy.get(':nth-child(1) > .form-control')
      .type(email)
    cy.get(':nth-child(2) > .form-control')
    .type(password)
    cy.get('.btn')
      .click()

    return new HomePage()
  }
}

export default LoginPage;

Uruchamiam test, otrzymuje błąd: ReferenceError: LoginPage is not defined okazuję się, że w pliku z testami zapomniałem zaimportować użytych przeze mnie nowo utworzonych klas, naprawiam to dodając następujący kod w pliku: LoginTests.PageObjectModel.spec.js

  import LoginPage from '../pageobjects/LoginPage'

Kontynuuje prototypowanie dla asercji:

it('Successfull login', function () {
  (...)

  cy.visit('http://localhost:4100/login')

  const homePage = new LoginPage()
    .login('test@test.com', 'test')

  homePage.url()
    .should('contain', 'http://localhost:4100/')
  homePage.userProfile()
    .should('have.attr', 'href', '/@test')
  homePage.settings()
    .should('have.attr', 'href', '/settings')
  homePage.editor()
    .should('have.attr', 'href', '/editor')
})

Już wiem jak ma wyglądać mój interfejs(to na razie tylko klasa, jednak myślę o niej jak o przyszłym interfejsie), dlatego też przechodzę do implementacji:

class HomePage {
  url() {
    return cy.url()
  }

  userProfile() {
    return cy.get(':nth-child(4) > .nav-link')
  }

  settings() {
    return cy.get(':nth-child(3) > .nav-link')
  }

  editor() {
    return cy.get('.container > .nav > :nth-child(2) > .nav-link')
  }
}

export default HomePage;

Następnie wykonuję te same operacje dla reuqestów do API. Utworzę nową klasę, którą odpowiedzialnością będzie zarządzanie stanem użytkownika. Prototypuję jak chciałbym żeby wyglądał test:

it('Successfull login', function () {
  new User('test', 'test@test.com', 'test')
    .remove()
    .create()

  cy.visit('http://localhost:4100/login')
  const homePage = new LoginPage()
    .login('test@test.com', 'test')

  homePage.url()
    .should('contain', 'http://localhost:4100/')
  homePage.userProfile()
    .should('have.attr', 'href', '/@test')
  homePage.settings()
    .should('have.attr', 'href', '/settings')
  homePage.editor()
    .should('have.attr', 'href', '/editor')
})

Kiedy już wiem co chcę osiągnąć przechodzę do implementacji klasy: cypress/requests/User.js:

class User {

  constructor(username, email, password) {
    this.username = username;
    this.email = email;
    this.password = password;
  }

  create() {
    Cypress.log({
    name: 'Log.User.create()',
    message: `${this.username} | ${this.email} | ${this.password}`
    })

    cy.request('POST', 'http://localhost:5000/users', {
    user: {
      username: this.username,
      email: this.email,
      password: this.password
    }
    })
    return this;
  }

  remove() {
    Cypress.log({
    name: 'Log.User.remove()',
    message: `${this.username} | ${this.email} | ${this.password}`
    })
    cy.request('DELETE', 'http://localhost:5000/users', {
    user: {
      username: this.username,
      email: this.email,
      password: this.password
    }
    })
    return this;
  }
}

export default User;

Teraz kiedy mam pierwszy test, który wygląda tak jakbym tego oczekiwał kontynuuję refaktoryzacje kolejnych scenariuszy. Okazuje się że dla testu: Incorrect password utworzona funkcja LoginPage.login(arg, arg) nie jest wystarczająca, ponieważ zwraca obiekt typu HomePage, a wiemy, że po niepoprawnym logowaniu powinniśmy pozostać na PageObject typu LoginPage. Dlatego też wymagana jest zmiana tej klasy. Klasa LoginPage po refaktoryzacji będzie wyglądać tak:

import HomePage from './HomePage'

class LoginPage {
  login(email, password) {
    if (email) {
      cy.get(':nth-child(1) > .form-control')
        .type(email)
    }
    if (password) {
      cy.get(':nth-child(2) > .form-control')
        .type(password)
    }
    cy.get('.btn')
      .click()
  }

  loginIncorrectPass(email, password) {
    this.login(email, password)
    return new LoginPage()
  }

  loginCorrectPass(email, password) {
    this.login(email, password)
    return new HomePage()
  }

  url() {
    return cy.url()
  }

  errorMessage() {
    return cy.get('.error-messages > li')
  }
}

export default LoginPage;

Po refaktoryzacji wszystkich testów używając wzorca otrzymuję taki kod:

import LoginPage from '../pageobjects/LoginPage'
import User from '../requests/User'

describe('Login Tests Page Objects', function () {
 it('Successfull login', function () {
  new User('test', 'test@test.com', 'test')
   .remove()
   .create()

  cy.visit('http://localhost:4100/login')
  const homePage = new LoginPage()
   .loginCorrectPass('test@test.com', 'test')

  homePage.url()
   .should('contain', 'http://localhost:4100/')
  homePage.userProfile()
   .should('have.attr', 'href', '/@test')
  homePage.settings()
   .should('have.attr', 'href', '/settings')
  homePage.editor()
   .should('have.attr', 'href', '/editor')
 })

 it('Incorrect password', function () {
  new User('test', 'test@test.com', 'test')
   .remove()
   .create()

  cy.visit('http://localhost:4100/login')

  const loginPage = new LoginPage()
   .loginIncorrectPass('test@test.com', 'test-incorrect')

  loginPage.url()
   .should('contain', 'http://localhost:4100/login')
  loginPage.errorMessage()
   .should('have.text', 'Error Invalid email / password.')
 })

 it('Not existing user', function () {
  new User('test', 'test@test.com', 'test')
   .remove()

  cy.visit('http://localhost:4100/login')

  const loginPage = new LoginPage()
   .loginIncorrectPass('test@test.com', 'test')

  loginPage.url()
   .should('contain', 'http://localhost:4100/login')
  loginPage.errorMessage()
   .should('have.text', 'Error Invalid email / password.')
 })

 it('Empty fields', function () {
  cy.visit('http://localhost:4100/login')

  const loginPage = new LoginPage()
   .loginIncorrectPass('', '')

  loginPage.url()
   .should('contain', 'http://localhost:4100/login')
  loginPage.errorMessage()
   .should('have.length', 2)
  loginPage.errorMessage().first()
   .should('have.text', '\'Email\' must not be empty.')
   .next()
   .should('have.text', '\'Password\' must not be empty.')
 })
})

Z powodzeniem udało mi się zaimplementować wzorzec Page Object Model. Tak samo, jak dla App Actions, w dalszym ciągu jest sporo do poprawy, jednak na ten moment skupiłem się na podstawowej implementacji założeń wzorca.

Page Object Model - commit

Wszystkie zmiany w kodzie dotyczące Page Object Model znajdziesz tutaj.

Podsumowanie

To, co spodobało mi się to możliwość głębokiej integracji z narzędziem, nie potrzebujemy - przynajmniej na tym etapie produkcji testów, tworzyć kolejnego frameworku, bo mamy już gotowy i swobodnie nim zarządzamy rozszerzając jego funkcje. Ponadto testy napisane tym podejściem są bardzo czytelne. Spodziewałem się jednak czegoś więcej, wydaje mi się, że wraz z rozwojem zarządzanie tymi funkcjami stanie się uciążliwe i zbyt mało zorganizowane. Równocześnie myślę, że dopisanie większej ilości scenariuszy sprawi, że będę musiał głębiej przeanalizować problem i zmusi mnie to do okrycia potencjału drzemiącego w tym podejściu. Cieszy mnie za to fakt, że mamy wybór, z łatwością można zaimplementować wzorzec Page Object i pozostać przy starych nawykach, jeżeli nam na tym zależy.

Całość zmian znajdziesz w moim repo na branchu, tutaj:

https://github.com/12masta/react-redux-realworld-example-app/tree/3-cypress

Changeset:

https://github.com/12masta/react-redux-realworld-example-app/pull/3/files