DI na potrzeby testów w ASP.NET Core - WebApplicationFactory

October 08, 2022

Punkt startowy

Zaczynamy od utworzenia projektu API oraz projektu z testami. Jest to najprostsze API utworzone poleceniem:

dotnet new webapi

Projekt testowy:

dotnet new nunit

Link do gotowego projektu, który zostanie użyty w następnych krokach: https://github.com/12masta/integration-tests-dotnet/tree/init-version .

Pierwszy integracyjny test

Musimy dodać paczkę nuget Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing. Dzięki tej bibliotece mamy dostęp do klasy WebApplicationFactory. Służy ona do utworzenia instancji klasy TestServer, dzięki temu będziemy mogli uruchomić wszystkie elementy systemu w pamięci, co daje unikalne możliwości debugowania i kontroli nad implementacją systemu. Podejście to drastycznie zwiększa testowalność kodu, co za chwilę będę miał szansę pokazać.

Najprostszy test, który możemy napisać zgodnie z tą techniką:

[Test]
public async Task InitialIntegrationTest()
{
  var url = "/WeatherForecast";
  var sut = new WebApplicationFactory<Program>();
  var client = sut.CreateClient();
  
  var response = await client.GetAsync(url);
  response.Invoking(r => r.EnsureSuccessStatusCode()).Should().NotThrow();
}

Podczas wykonywania się testu zostaje utworzony klient http, który pozwoli nam skonsumować przed chwilą uruchomione Api. Następnie wykonujemy żądanie typu GET i sprawdzamy, czy status zwróconego zapytania może zostać zinterpretowany jako sukces.

Pod tym linkiem znajdziecie commit ze wszystkimi zmianami: https://github.com/12masta/integration-tests-dotnet/commit/889567a8f4875674d65c740ff73845f4bc328bfd

Przygotowanie kodu

Aby móc zaprezentować przykład zamiany implementacji należy najpierw wprowadzić element wstrzykiwania zależności do API. Model WeatherForecast jest już gotowy, więc wystarczy dodać jedną klasę, interfejs i zmodyfikować powiązany kontroler.

Kontroler po wykonanych zmianach:

private readonly IWeatherForecast _forecast;

public WeatherForecastController(ILogger<WeatherForecastController> logger, IWeatherForecast forecast)
{
  _logger = logger;
  _forecast = forecast;
}

[HttpGet(Name = "GetWeatherForecast")]
public WeatherForecast Get()
{
  _logger.LogInformation("Using IWeatherForecast implementation: {0}", _forecast.ToString());
  return _forecast.GetPrediction();
}

Nowy interfejs:

public interface IWeatherForecast
{
  WeatherForecast GetPrediction();
}

Oraz jego nieskomplikowana, najprostsza implementacja:

public class HotForecast : IWeatherForecast
{
  public WeatherForecast GetPrediction()
  {
    return new WeatherForecast()
    {
      Date = DateTime.UtcNow,
      TemperatureC = 30,
      Summary = "High temperature is expected."
    };
  }
}

Aby zmiany zostały zastosowane, musimy zarejestrować interfejs oraz jego implementację. W tym przypadku w klasie Program należy dodać nową linię kodu:

builder.Services.AddTransient<IWeatherForecast, HotForecast>();

Aby móc zweryfikować zmiany potrzebny jest również nowy test. Sprawdzi on zawartość wiadomości, powinna pokrywać się z nowo dodaną implementacją. W tym przypadku użyłem metody: GetFromJsonAsync(string arg) do konsumpcji API. Umożliwia to automatyczną deserializację obiektu zwróconego przez zapytanie, dzięki czemu asercję są bardziej skondensowane.

[Test]
public async Task CheckIfProperValuesAreReturned()
{
  var sut = new WebApplicationFactory<Program>();
  var client = sut.CreateClient();

  var result = await client.GetFromJsonAsync<WeatherForecast>(_url);

  result.Should().NotBeNull();
  result!.Date.Should().BeCloseTo(DateTime.UtcNow, TimeSpan.FromSeconds(5));
  result.Summary.Should().Be("High temperature is expected.");
  result.TemperatureC.Should().Be(30);
}

Pod tym linkiem znajdziecie commit ze wszystkimi zmianami: https://github.com/12masta/integration-tests-dotnet/commit/ef2d8d34fb54bbfc6ed0c8498ba5be1b5ecedf70

Zamiana implementacji

Zaczynamy od dodania klasy. Musi ona zaimplementować interfejs IWeatherForecast.

public class ColdForecast : IWeatherForecast
{
  public WeatherForecast GetPrediction()
  {
    return new WeatherForecast()
    {
      Date = DateTime.UtcNow,
      TemperatureC = -20,
      Summary = "Low temperature is expected."
    };
  }
}

Następnie sam test, który skonsumuje nowo dodaną klasę.

  [Test]
  public async Task CheckIfAlternativeImplementationWorksWell()
  {
    var sut = new WebApplicationFactory<Program>()
      .WithWebHostBuilder(builder =>
        builder.ConfigureTestServices(testServices =>
          testServices.AddTransient<IWeatherForecast, ColdForecast>()));
    var client = sut.CreateClient();

    var result = await client.GetFromJsonAsync<WeatherForecast>(_url);

    result.Should().NotBeNull();
    result!.Date.Should().BeCloseTo(DateTime.UtcNow, TimeSpan.FromSeconds(5));
    result.Summary.Should().Be("Low temperature is expected.");
    result.TemperatureC.Should().Be(-20);
  }

Za pomocą metody ConfigureTestServices rejestrujemy nową implementację interfejsu. Kod ten zostanie wykonany po rejestracji zależności testowanej aplikacji. Dzięki temu nadpisujemy instancję użytą w klasie Program.cs. Weryfikując wartości zwrócone przez API, wiemy, że aplikacja w dalszym ciągu działa poprawnie. Różnica wartości danych wskazuję również, na poprawne wstrzykniecie zależności z poziomu testów.

Pod tym linkiem znajdziecie commit ze wszystkimi zmianami: https://github.com/12masta/integration-tests-dotnet/commit/6931e64ec628e12ccee4bd206c957269fd2700d1

Podsumowanie

Metoda ta jest bardzo przydatna w testach, dzięki niej w bardzo łatwy sposób możemy się odizolować, w zależności od potrzeb np. od API, nad którym nie mamy kontroli, bazy danych czy też różnych elementów infrastruktury dostarczanej przez chmurowych usługodawców. Co czyni nasze testy stabilnymi i deterministycznymi oraz często dużo tańszymi w egzekucji.

Pod tym linkiem znajdziecie link do PR, w którym można sprawdzić całe rozwiązanie: https://github.com/12masta/integration-tests-dotnet/pull/1